آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارتداد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن افراد مرتد در خواب، بيانگر دوستانى است كه به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى كفرآميز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)