آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ازدحام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب جمعيت زيادى را در حال ازدحام بينيد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارهايتان مى‏باشيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)