آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب شدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد تكه اي يخ آب مي شود ، نشانة آن است كه امري باعث نگراني شما مي شود،اما به زودي سودي برايتان به ارمغان خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد پس از يخبنداني طولاني يخها آب مي شود ، نشانة آن است كه در شرايطي مساعد زندگي خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)