آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آرواره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن يك آرواره بد هيبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبي نخواهند داشت.

2ـ اگر خواب ببينيد در آروارة جانوري وحشي گير افتاده ايد ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشيد به برنامه و كار شما لطمه بزنند.

3ـ اگر در خواب احساس كنيد فك تان درد مي كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بيماري مالاريا دچار شويد.

4- اگر آرواره نهنگ را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه شما با بستن يك قرارداد به سود و منفعت فراوانى در زندگى خواهيد رسيد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)