آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رایانه

 

مولف گويد :

کار با کامپيوتر چون فرمانهاي کاربر را اجرا مي کند مي توان به موضوعات مختلف تقسيم کرد

اگر به عنوان کار شغلي با آن کار مي کرديد وکار شما مربوط به امور دنيائي بود دليل که کار آخرت نقصان دارد

اگر در مسائل آخرتي کار مي کرديد مانند تحقيق ديني دليل که کار آخرتتان راست است

اگر مشغول بازي با کامپيوتر بوديد گرفتاري در گناه

اگر در حال ساخت برنامه ويا موضوعي مربوط به امور ديني يعني اعمالش به صلاح بود واگر مربوط به موضوع دنيوي بود خير و فايده دنيائي بدست آورد

در کل مي توان گفت اعمالي که از کامپيوتر مي بينيم مربوط به خواسته هاي دروني خودمان مي باشد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)