آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرغزار

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن مرغزار به خواب، دليل بر اسلام بود. اگر بيند در مرغزارى بود و ندانست كه ملك او است، دليل كه دين او پاك بود. اگر آن مرغزار از آن ديگرى بود و او تماشا مى‏كرد، دليل كه با پارسايان و بزرگان صحبت دارد. اگر بيند در مرغزار خود مى‏گشت، دليل كه عيش بر وى فراخ شود و عاقبتش محمود بود.

 

كرمانى گويد:

ديدن مرغزار، دليل بزرگى است. اگر بيند در مرغزارى سبز بود و گل‏هاى شكفته بود به وقت خود آب‏هاى روان، دليل كه مرگ او به شهادت بود. اگر ديد گل و رياحين از مرغزار سبز شد، دليل كه او را با بزرگى صحبت افتد كه از خدم و حشم دور مانده. اگر بيند در آن مرغزار گوسفندان بودند، دليل كه لشگر شاه بى‏وفا باشند. اگر بيند در مرغزار گل و رياحين جمع كرد، دليل كه مال به سختى حاصل كند.

 

جابر گويد:

ديدن مرغزار، دليل زن بود. اگر در مرغزارى سبز شد، دليل كه زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد، تأويلش به خلاف اين است.

 

حضرت صادق عليه‏السلام فرمايد:

ديدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است:

اول: دين.

دوم: اعتقاد.

سوم: معيشت و نظام كار (معاش و نظم و ترتيب امور).

چهارم: پادشاه.

پنجم: مردى بزرگ.

ششم: خير و منفعت.

هفتم: زن.

هشتم: مراد يافتن (به مراد رسيدن).
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)