آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اتوبوس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها مي گذريد ، علامت آن است كه وعده هايي احمقانه به خود خواهيد داد. با دوستان خود نيز اختلاف پيدا مي كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)