آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارکستر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي اركستر هستيد و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرميهايي دلپذير در زندگي خواهيد داشت.

2ـ اگر خواب ببينيد به آهنگي كه اركستر مي نوازد گوش سپرده ايد ، نشانة‌آن است كه با كسب دانشهاي بشري هر دم صاحب شخصيتي قوي تر خواهيد شد ، و لطف و محبتي فراوان به سوي شما سرازير خواهد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‏كنيد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)