آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اعتبار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از راه نفوذ و اعتبار ديگران به دنبال رتبه و مقامي هستيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهيد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد صاحب اعتبار و مقامي مهم هستيد ، علامت آن است كه آينده اي درخشان در پيش رو خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان صاحب اعتبار و مقامي هستند ، علامت آن است كه مصاحبي هم فكر شما را از شر نگراني و اضطراب نجات خواهد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)