آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انتقام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از كسي انتقام مي گيريد ، نشانة آن است كه اراده اي ضعيف داريد ، اگر نتوانيد ارادة خود را تقويت كنيد دوستان شما را ترك خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران از شما انتقام مي گيرند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)