آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بادبزن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و حيرت انگيز به دست شما خواهد رسيد .

2ـ اكر دختري خواب ببيند با باد بزن خود را باد مي زند ، نشانة آن است كه با افراد جديدي آشنا خواهد شد . اگر خواب ببيند بادبزن كهنه اي را گم مي كند ، نشانة‌آن است كه نامزد او خواستار زني ديگر خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)