آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برلیان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن برليان در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به بزرگترين هدف خود با مانع و نوميدي روبرو خواهيد شد .

2ـ ديدن برليان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردي مورد اعتماد به شما بي وفايي مي كند .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كسى به شما برليان هديه داد، بيانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببينيد كه برليانى را گم كرده‏ايد، نشانه‏ى جدايى از يكى از دوستانتان است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)