آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرتگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد بر لبة پرتگاهي ايستاده ايد ، علامت آن است كه مصيبت و بدبختي شما را تهديد مي كند .

2ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهي در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)