آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرستار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در خانه پرستاري از شما مراقبت مي كند ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببينيد پرستاري خانة شما را ترك مي گويد ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .

3ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و از بيماران مراقبت مي كند ، نشانة آن است كه با از خودگذشتگي احترام ويژه اي در ميان مردم به دست مي آورد .

4ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و بيماران را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به وسوسه هاي فريبنده تن خواهد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)