آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تپانچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)