آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تلگراف

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب تلگرافى به دست شما برسد، بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .

4ـ اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)