آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنباکو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تنباكو در خواب ، نشانة پيروزي در حرفه و روبرو شدن با تحولاتي ناچيز در امور عاشقانه است .

2ـ‌ كشيدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجي زندگي خود را به سمت بدي سوق خواهيد داد .

3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتي توفيق آميز دست خواهيد زد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)