آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنومند

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير مطلوبي در زندگي خود بوجود آوريد .

2ـ اگر در خواب ديگران را تنومند ببينيد ، نشانة سعادت و خوشبختي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)