آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یک چشم

 

ديدن يك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسيسه اي پنهاني كه براي غارت شادماني و ثروت شما چيده شده است آگاه خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)