آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

همسایه

 

1ـ ديدن همسايه هاي خود در خواب ، نشانة آن است كه فرصتهايي استثنايي با تلاشهايي بيهوده و بدگويي بكلي تلف مي شود .

2ـ اگر خواب ببينيد همسايه هاي شما عصباني يا اندوهگين به نظر مي رسند ، نشانة آن است كه درگير اختلاف و مشاجرات خواهيد شد .

دیدن همسایه در خواب نشانهی آن است که بدون جهت با رفقا و اقوام قهر میکنید ، ناراحت و منزوی و دلتنگ خواهید شد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)