آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جرثقیل

 

ديدن جرثقيل در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي با موانعي روبرو خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)