آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جهیزیه

 

1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيز با خود آورده است ، نشانة آن است كه انتظارات شما برآورده خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)