آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نگهبان

 

ديدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما به راحتي اداره مي شود . و همواره مدافعان مهرباني پشتيبان شما خواهند بود .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)