آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چمنزار

 

1ـ اگر خواب ببينيد بر چمنزاري يك دست قدم مي زنيد ، علامت آن است كه در زندگي شما موقعيتهاي    نشاط آور بسياري وجود خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد با خانوادة خود در چمنزاري مشغول شادي و تفرج هستيد ، نشانة آن است كه در شغل خود به موفقيت دست خواهيد يافت .

3ـ اگر دختري خواب ببيند بر چمنزاري در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت . ديدن چمنزاري خشكيده در خواب ، علامت جدايي و اختلافات است .

4ـ اگر خواب ببينيد مارها روي چمنزاري مي خزند ، نشانة آن است كه رفتار خشونت آميز ديگران شما را ناراحت و مأيوس مي سازد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)