آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لوزینه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه لوزينه در خواب به دهان نهاد، دليل كه سخني خوش شنود. اگر بيند لوزينه بسيار داشت، دليل است مالِ فراوان يابد. اگر ديد لوزينه به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)