آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خمپاره

 

1ـ اگر خواب ببينيد خميازه مي كشيد ، علامت آن است كه بيهوده به جستجوي آسودگي و فراغت خاطر مي گرديد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خميازه مي كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعيتي فلاكت بار خواهيد ديد . 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)