آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دارائی

 

اگر خواب ببينيد صاحب ثروتي هنگفت هستيد ، نشانة آن است كه در كارها و زندگي موفق خواهيد بود و دوستاني صميمي خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)