آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دمپایی

 

1ـ ديدن دمپايي در خواب ، نشانة آن است كه مي خواهيد به توطئه و دسيسه هايي شيطاني دست بزنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي از دمپايي شما تعريف مي كند ، نشانة آن آست كه به زني عشوه گر دل مي بنديد كه برايتان رسوايي به بار مي آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)