آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رژگونه

 

1ـ اگر زني خواب ببيند از رژ گونه استفاده مي كند . نشانة آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود ديگران را فريب مي دهد .

2ـ اگر خواب ببينيد زني از رژ گونه استفاده مي كند ، علامت آن است كه براي پيش بردن نقشه هاي مكارانه از شما سوء استفاده خواهد شد .

3ـ اگر رژ گونه را در خواب بر دست يا لباس خود ببينيد ، علامت آن است كه در هنگام طراحي نقشه اي غافلگير مي شويد .

4ـ اگر خواب ببينيد اثر رژ گونه از صورتتان محو مي گردد ، علامت آن است كه در مقابل رقيب خود تحقير خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)