آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روتختی

 

ديدن رو تختي سفيد و پاكيزه در خواب ، براي زنان نشانة يافتن شغلي دلخواه است . اما اگر رو تختي كثيف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرين است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)