آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سال نو

 

1ـ اگر خواب ببينيد در ايام عيد به سر مي بريد ، علامت آن است كه زندگي زناشويي شما با سعادت همراه خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببينيد در ايام عيد احساس كسالت و خستگي مي كنيد ، نشانة آن است كه حرفه و شغل شما در موقعيت نامساعدي قرار خواهد گرفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)