آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنجاقک

 

1ـ ديدن سنجاقك در خواب ، علامت آن است كه در اثر بدبختي بيش از اندازه به ديگران وابسته خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب كسي دربارة سنجاقك از شما سوالاتي بكند ، علامت آن است كه در زمان اكنون و آينده شاهد وقايع شگفت انگيزي خواهيد بود .

3ـ اگر زني در خواب سنجاقك ببيند ، نشانة آن است كه همسري تندخو خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)