آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کارگاه

 

1ـ ديدن يك كارگاه در خواب ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ ديدن كارگاهي بزرگ در خواب ، علامت آن است كه در محيط كار خود فعاليت فوق العاده اي از خود نشان خواهيد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)