آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کالسکه

 

1ـ اگر خواب ببينيد سوار كالسكه اي هستيد ، نشانة آن است كه كار شما كساد خواهد شد و زيانهاي فراواني خواهيد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد كالسكه اي را مي رانيد ، علامت آن است كه به جايي ديگر نقل مكان مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)