آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کاناپه

 

اگر خواب ببينيد بر روي كاناپه اي لميده ايد ، نشانة آن است كه رقبا مي كوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بياندازند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)