آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمانچه

 

ديدن كمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محيط خانواده و به دست آوردن موقعيتهاي نشاط آور در اجتماع است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)