آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوتوله

 

1ـ اگر در خواب كوتوله اي شاد ببينيد ، علامت آن است كه هرگز از نظر قد و قامت كوتاه نمي مانيد و علامت سلامتِ جسمي و روحي نيز هست .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان كوتوله شده اند ، نشانة آن است كه با دوستان خود تفريحات و خوشي هاي بسيار خواهيد داشت .

3ـ ديدن كوتوله هاي زشت و ترسناك در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعيتهاي ترس آور و اضطراب آميز است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)