آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرمابه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید

دیدن گرمابه غم واندوح بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)