آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گلخانه

 

ديدن  گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسي ديگران موقعيت خود را در معرض نابودي قرار مي دهيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه با مشكلاتي روبرو خواهد شد كه شايد منجربه بي آبرويي او مي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)