آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مبارزه

 

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول مبارزه سياسي هستيد ، نشانة آن است كه با قوانين تصويب شده سر سازگاري نداريد و دشمنان بر عليه شما اقدام مي كنند .

2ـ اگر افراد مقتدر و سياستمدار چنين خوابي ببينند ، نشانة آن است كه در طرحهاي خود با شكست مواجه خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد افراد مذهبي بر عليه گناه و اعمال ناشايست مشغول مبارزه هستيد ، دلالت بر آن دارد كه به موسسات خيريه كمك مالي خواهيد كرد .

4ـ اگر زني خواب ببيند بر عليه زنان بد كاره ، مبارزه مي كند ، نشانة آن است كه بر موانع غلبه خواهد كرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)