آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مستاجر

 

1ـ اگر صاحبخانه اي مستأجر خود را به خواب ببيند ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكل و دردسر روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در خانه اي اجاره اي زندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه در امور تجاري متحمل ضرري خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد مستأجر اجارة خود را به شما مي پردازد ، علامت آن است كه در حرفة خود توفيق مي يابيد .

4ـ اگر زني خواب ببيند در خانه اش مستأجري دارد ، علامت آن است كه اسرار سنگيني را بر دوش خود حمل مي كند .

5ـ اگر زني خواب ببيند مستأجر بي آنكه حساب خود را بپردازد ، خانه اش را ترك مي گويد ، علامت آن است كه او مشكلات غير منتظره اي با مردان پيدا خواهد كرد . اما اگر در خواب ببيند مستأجر حساب خود را مي پردازد ، علامت آن است كه به ثروت او افزوده خواهد شد و ديگران با او مهربان خواهند بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)