آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشارکت

 

1ـ اگر خواب ببينيد با مردي در امري مشاركت مي كنيد ، علامت آن است كه امور مالي شما بي ثبات و متزلزل است .

2ـ اگر خواب ببينيد با زني در امري مشاركت مي كنيد ، نشانة آن است كه كارهاي خود را از نظر دوستان مخفي نگه مي داريد .

3ـ اگر خواب ببينيد شراكت خود را با ديگري به هم مي زنيد ، علامت آن است كه امور زندگي به دلخواه شما سامان مي پذيرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)