آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جبرئیل

 

ابن سيرين گويد :

اگر جبرئيل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بيند . چنانکه صورت اصلي اوست دليل کند که بر دشمن ظفر يابد و به همه مرادها برسد و از غم فرج يابد واگر وي را به خلاف اين ديد اندوه کند واگر بيند جبرائيل او را وعده نيکو داد يا مژده داد يا از کاري باز داشت تأويل خواب او همان است  و اگر بيند جبرائيل چيزي به او داد دليلش اين است که از پادشاه جاه وقدرت ومنزلت وبزرگي يابد

بعضي از معبّران گفتند : اگر بيند که جبرائيل يا ميکائيل چيزي به وي داد دليلش ترس است و بيم بزرگ واگر بيند که جبرئيل شد ومردمان وي را گفتند که او جبرئيل است دليل کند که امانت گذارد وسخندان گردد و مراد وي حاصل گردد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)