آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب جوش

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب جوش : دعوا و دشمني

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)