آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبیاری

 

حضرت دانيال گويد:

آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)