آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب شور

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه از آب شور بسيار خورد، دليل كند كه عمرش کوتاه بود و معشيت وي بد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)