آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بوستان

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن بوستان هدیه فرزند بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)