آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارزانی

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ارزانی مصیبت بود

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)