آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کف دست

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كف ها بر هم مي شود، دليل كه از خويشان مفارقت كند و نيز گويند درآنجا عروسي بود. اگر بيند كه كف ها خسته بود، دليل كه از سفر بازماند. اگر درخواب كفهاي خود گشاده بيند و قوي، دليل فراخ دستي او بود. اگر به خلاف اين بيند، دليل تنگدستي بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دين كف درخواب بر شش وجه بود.

اول: فراخ دستي ( دارايى و بى نيازى).

دوم: مال.

سوم: رياست.

چهارم: فرزند.

پنجم: دليري.

ششم: زني خواستن به حرام ( نكاح بازنى بطور حرام و نامشروع).

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)