آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسکناس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اسكناس‏هاى زياد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعيت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسكناس ديديد، نشانه‏ى آن است كه چيزى موقعيت شما را تهديد مى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)